Regulamin

REGULAMIN SERWISU PODKŁADY-MUZYCZNE.PL

www.podklady-muzyczne.pl

obowiązuje od dnia 4.08.2017 roku

Serwis podklady-muzyczne.pl jest prowadzony przez Radosława Świderskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Usług Muzycznych Radek Świderski, ul. Lazurowa 7, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP 823-100-05-30, REGON 141469220, mail: aranzacje@muzia.pl

 

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

2. Udostępniający – Radosław Świderski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Usług Muzycznych Radek Świderski, ul. Lazurowa 7, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP 823-100-05-30, REGON 141469220, mail: aranzacje@muzia.pl;

3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.podklady-muzyczne.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Serwisu.

5. Towar – produkty / usługi prezentowane w Serwisie;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Udostępniającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego polegająca na udzieleniu przez Udostępniającego niewyłącznej licencji do wykorzystania pliku utworu muzycznego (przy zachowaniu praw naleznych twórcom) na następującym polu eksploatacji: rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; bez prawa dalszego licencjonowania, wynajmowania, użyczania, czy też zawierania innych umów umożliwiających osobom trzecim korzystanie z pliku utworu muzycznego;

8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)

11. Umowa zawarta na odległość – umowa określona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

12.. Klient – klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego

13. Plik – plik dźwiękowy wav, częstotliwość próbkowania 44kHz, rozdzielczość Jakość płyty CD16bit oraz 24bit lub plik dźwiękowy mp3 o bitrate 320kbps

§ 2. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem

2.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu;

b. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu;

c. obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem określone w ustawie o prawach konsumenta

3.  Umowy za pośrednictwem Serwisu mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

4.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.  Informacja o cenie podawana na stronie www.podklady-muzyczne.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu i procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.  Przeglądanie Towarów Serwisu jest możliwe bez uprzedniego logowania się, dokonanie zakupów nie wymaga rejestracji Klienta.

2.  Każdorazowe zamówienie Towarów na stronie internetowej Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w Regulaminie. Treść Regulaminu jest publicznie dostępna na stronie Serwisu.

3.  Towar / usługa dostępne do sprzedaży widoczne są na stronie Serwisu.

4.  Dopuszcza się przerwy w dostepie do usług na stronie Serwisu www.podklady-muzyczne.pl z przyczyn technicznych, np. prac serwisowych.

5.  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Serwisu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: nazwę zamówionego towaru / usługi, cenę, wybraną metodę płatności.

6.  Po uiszczeniu płatności Klient po powrocie na stronę Serwisu pobiera odblokowany plik w formacie zip.

7. Równocześnie z pobraniem zakupionego Towaru / Usługi Klient zawiera z Udostępniającym Umowę sprzedaży licencji.

 

§ 5. Sposób i warunki dostawy Towaru / usługi, ceny i metody płatności

1.  Dostawa zamówionych Towarów, realizowana jest za pośrednictwem Serwisu po udostępnieniu przez Udostępniającego opcji pobrania pliku.

2.  Ceny Towarów / Usług podawane są w złotych polskich i  są cenami brutto.

3. Płatności za zakupione Towary / usługi dokonywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu płatności on-line Dotpay.

 

§ 6. Reklamacje

1.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Serwisu , należy kierować na adres Udostępniającego. Udostępniający  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

2.  Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

3.  Udostępniający jako sprzedawca licencji ma obowiązek dostarczyć klientowi Towar bez wad. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową.

4.  Udostępniający nie bierze odpowiedzialności za wadę powstałą na drodze pobierania Towaru w formie cyfrowej, w szczególności wadę wynikłą wskutek przyczyn technicznych pozostających poza obszarem wpływu Udostępniającego.

5. W przypadku trudności z pobraniem pliku istnieje możliwość ponownego udostępnienia zakupionego pliku po uprzednim kontakcie mailowym z Udostępniającym, przy czym informacja powinna być wysłana z tego samego adresu e-mail, który był podany podczas realizacji zakupu.

6. Udostępniający jako sprzedawca licencji jest odpowiedzialny względem Kienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa udostępniający jako sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Udostępniającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Udostępniającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Udostępniającego.

3. Serwis prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych  Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.podklady-muzyczne.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pobierz za darmo bity